دکتر امید روزمند

دکتر امید روزمند

رشته و گرایش: مهندسی کامپیوتر – نرم افزار
آخرین مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی (دانشگاه اصفهان)-
پسا دکتری از دارتموث آمریکا
مرتبه: استادیار
دانشکده: فنی و مهندسی
پست الکترونیک:roozmand@shahreza.ac.ir
roozmand@gmail.com
وبسایت شخصی: roozmand.shahreza.ac.ir

دکتر سعید افشاری

دکتر سعید افشاری

رشته و گرایش: مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی
آخرین مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی (دانشگاه اصفهان)
مرتبه: استادیار
دانشکده: فنی و مهندسی
پست الکترونیک: afshari@shahreza.ac.ir
sd_afshari@yahoo.com
وبسایت شخصی: afshari.shahreza.ac.ir

دکتر مریم حسینی پزوه

دکتر مریم حسینی پزوه

مدیرگروه

رشته و گرایش: مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
آخرین مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی (دانشگاه اصفهان)
مرتبه: استادیار
دانشکده: فنی و مهندسی
پست الکترونیک:m.hosseini@shahreza.ac.ir
وبسایت شخصی:hoseini.shahreza.ac.ir

دکتر مریم لطفی شهرضا

دکتر مریم لطفی شهرضا

رشته و گرایش: مهندسی کامپيوتر- نرم افزار
آخرین مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی (دانشگاه صنعتی اصفهان)
مرتبه: استادیار
دانشکده: فنی و مهندسی
پست الکترونیک: maryam.lotfi@gmail.com
وبسایت شخصی:lotfi.shahreza.ac.ir

دکتر محمد رضا شمس

دکتر محمد رضا شمس

رشته و گرایش: مهندسی کامپيوتر- نرم افزار
آخرین مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی (دانشگاه اصفهان)
مرتبه: استادیار
دانشکده: فنی و مهندسی
پست الکترونیک: shams@shahreza.ac.ir
shams.mrz@gmail.com
وبسایت شخصی:shams.shahreza.ac.ir